معرفی

مشخصات فردی

رضا اکبری بنگر

نام - نام خانوادگی : رضا   اکبری بنگر

پست الکترونیکی : r_a_bengar@azad.ac.ir

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی : مهندسی تکنولوژی نساجی
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی : دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی ارشد : مهندسی تکنولوژی نساجی
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی ارشد : دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : مهندسی تکنولوژی نساجی
دانشگاه اخذ مدرک دکتری تخصصی : دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

سوابق اجرایی

- مدیر آموزش و پژوهش دانشکده هنر و معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

 

 عضویت در مجامع و انجمن های ملی و بین المللی

- عضو پژوهشگران جوان دانشگاه  آزاد از شال 1380 الی 1385

- عضو جامعه متخصصین نساجی ایرانتیم های تحقیقاتی استاد و دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری

- دکتر صفدر اسکندرنژاد

- دکتر محمد بامنی مقدم

- دکتر رامین خواجوی

- دکتر امیر هوشنگ حکمتی

- دکتر امین مفتاحی

- دکتر امید سلیقه

- دکتر امیر حسین منزوینحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : طراحی لباس_طراحی لباس

محل خدمت : دانشکده هنر و معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

مرتبه علمی : استادیار

پایه : 4

سمت اجرایی در دانشگاه : مدیر آموزشی و پژوهشی دانشکده هنر و معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

نوع استخدام : پیمانی

نوع همکاری : تمام وقت

تاریخ استخدام : 1390-07-01

رضا اکبری بنگر
رضا اکبری بنگر

محل خدمت :
    دانشکده هنر و معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
مرتبه علمی :
    استادیار
^